333

Không được bạn bè tôn trọng thì làm thế nào?

Bình luận

  • hoa của gió
    Muốn người khác tôn trọng mình thì cần phải dựa vào năng lực của bản thân mình . Phải có năng lực hơn người khác thì họ mới tôn trọng mình . Đó là những gì mình rút ra được trong cuộc sống của mình