haizz

xquanh tôi có trăm vạn người, nhưng tại sao lại không lấy một người hiểu tôi

Bình luận